Finn Saltvern
på kartet
Saltvern skole:
Reinslettveien 92-94
8009 Bodø

Telefon:
75 55 67 00


Saltvern skolefritids-ordning (SFO)
Leder:
75 55 67 09

SFO 1.trinn:
75 55 67 21
SFO 2.trinn:
75 55 67 22
Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn:
75 55 67 23


Saltvern Fellesskap:
Leder:
75 55 67 10
Fellesrom:
75 55 67 24


Helsesøster:
75 55 57 50/974 71923

Tannklinikk:
75 58 21 00


Webmaster:
Geir Sørensen

E-post Saltvern

E-post Bodø kommune

Les flere nyheter ...
Visjon
Progresjonsplaner
Kontakt
SFO, Saltvern fellesskap,
helsetjenesten
Diverse informasjon,
regler med mere

Søknadsskjemaer
Gamle infofoldere Skoleruta 2012-2013
Informasjon om Saltvern:

Saltvern skole sett fra Langåsen
Saltvern skole er en tre til fire parallellers skole i bydelen Rønvik nær Bodø sentrum. Skoleåret 2013/2014 har skolen ca 730 elever, fordelt på 33 klasser og over 100 ansatte totalt.
Skolen avsluttet i 2005 et 3-årig prosjekt, Saltvern Futurum ,
for å utvikle skolen til en 1-10 skole.
Fram til sommeren 2002 var skolen delt i Saltvern barneskole
og Saltvern ungdomsskole.
Nå heter skolen Saltvern skole, bestående av et småtrinn 1-4, et mellomtrinn 5-7 (barnetrinnet), et ungdomstrinn 8-10.

Rektor: Anne-Marie Carolin
Inspektør 1-7: Berit Kristensen
Inspektør 8-10: Ove Arntsen
Plattform 1: Plattform 2::
Saltvern skole skal være:

Samarbeidende

Skapende

Sosialiserende

Søkende

Systematisk oppfølging gjennom:
M for mestring
O for omsorg
V for vekst
E for energi, engasjement, empati

Med hovedvekt på de
grunnleggende ferdigheter:
Å kunne bruke digitale verktøy
Å kunne uttrykke seg muntlig
Å kunne lese
Å kunne uttrykke seg skriftlig
Å kunne regne

Fokusområder::
Kompetente og engasjerte lærere

For å øke læringsmiljø og læringsutbytte prioriteres gode vurderingskriterier, tydelige mål og god struktur.

Hovedfokus på fagene norsk, matematikk og engelsk.

Bruke nærmiljøet til fysisk aktivitet og læring.

Høy fokus på faget ”Utdanningsvalg” på ungdomstrinnet

Godt samarbeid skole-hjem.

Tilrettelegge for god medvirkning fra elever og foreldre.

SFO sikrer positive opplevelser gjennom å skape trygghet, trivsel og tilhørighet.
Progresjonsplaner:
1-4 trinn: 5-7 trinn: 8-10 trinn:
Stabilitet Endringer Målbevissthet
Stabilitet
Målbevisthet
Trygghet
Sosialisering
Aktivitet og lek
Basiskunnskaper
Fysisk fostring
Faglige krav
Personlig bevisstgjøring
Ansvar for egne valg
Varierte arbeidsarenaer
Fysisk fostring
Fagvalg
Individuell oppfølging
Fleksibel organisering
Vurdering
Fysisk fostring
Kontakt Saltvern skole:
Adresse: Reinslettveien 92-94, 8009 Bodø
Telefon: 75 55 67 00
Telefon SFO: Leder: 75 55 67 09,
SFO 1.trinn:
75 55 67 21
SFO 2.trinn: 75 55 67 22 Mobil: 480 38938
SFO 3-4.trinn: 75 55 67 23 Mobil: 951 74372,
Telefon Saltvern fellesskap: Leder: 75 55 67 10
Fellesrom: 75 55 67 24
E-post: saltvern.skole@bodo.kommune.no
Hjemmeside: www.saltvern.com
Mer på denne siden
Organisering av skoledagen:
1.- 4. trinn: Start 08.30 - 25 undervisningstimer

5.- 7. trinn: Start 08.45 - 27 undervisningstimer

8.- 10. trinn: Start 08.45 - 30 undervisningstimer
Saltvern skolefritidsordning:
SFO har en fin balanse mellom styrt aktivitet og fri lek.

Åpningstid: 07.15-16.30 5 dager i uka

Telefoner - se venstre spalte

Saltvern fellesskap:
På Saltvern skole er det opprettet en forsterket avdeling for elever med stort behov for individuelt tilrettelagt undervisning.

Helsetjeneste:
Helsesøster: (Se infoside)
Anita Johnsen
Kontortid: Mandag - fredag i vanlig arbeidstid.
Tlf: 75 55 57 50/974 71923
Mail: anita.johnsen@bodo.kommune.no

Tannklinikk: Tlf. 75582100
Utekontakten i Bodø jobber forebyggende og driver oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom mellom 13 og 20 år. De gir tilbud om samtaler og oppfølging av ungdom som ønsker å komme seg ut av rusmisbruk.
Utekontakten har vært i Bodø siden 1973.
Annet:
Den kulturelle skolesekken Dette er hjemmesiden til DKS i Bodø
Rutiner ved ulykkesskade på barn
Rutiner ved ulykkesskade på elever
Rådsorganer
Ordensregler Oppdatert september 09
Info om skolehelsetjenesten
Instruks ved søknad om erstatning av tapte/ødelagte eiendeler i Bodø kommune. Oppdatert september 09
Leirskole: Retningslinjer
Skademeldingsskjema

Søknadsskjemaer:
1. Søknad om ekstra skolefri for elever
2.
Søknadsskjema til Skolefritidsordningen. Se ellers SFO-siden.
3.
Søknadsskjema - leksetid 1 - 4 trinn 2012
Gamle infofoldere: