Saltvern Futurum
Framtidsskole?

I juni 2002 ble de tradisjonsrike skolene Saltvern barneskole og Saltvern ungdomsskole rystet i sine grunnvoller. De skulle slås sammen til en skole og bli Saltvern Futurum - et utstillingsvindu for framtidsskolen. Naturlig nok kom det reaksjoner på dette, ikke så rart siden forslaget kom fra lyn fra klar himmel og ble ikke gjort kjent for personalet før etter det var vedtatt av bystyret i Bodø.

Men så store bruduljer ble det ikke. Barneskolen med sitt stadig yngre personale nøyde seg med litt undring og fokuserte heller på de spennende mulighetene som kunne ligge i dette 3-årige prosjektet. Ungdomsskolen hadde allerede i flere år vært i gang med nybrottsprosjekter og tok det nye på strak arm. Skjønt noen bekymret seg for hvordan skolenes ulike kulturer ville tilpasse seg; barneskolen med sitt "kirkekaffe og juletrefest" image mot ungdomsskolens guttekultur og velutviklede sosiale innstilling.
Tiden får vise.

Året 2002-2003 har vært preget av tilpasning og planlegging. Høsten 2003 vil bære et større preg av en sammenslått skole der personal- og de økonomiske ressursene blir sett under ett, og der noen av forsøkene på U-skolen nok blir prøvd ut på mellomtrinnet. Grunnskolekontoret som la fram forslaget vil at Saltvernskolene skal bli Bodøs utviklingsskole. De ønsket at forsøkene skulle settes i system på bred basis allerede sist høst. Men som ellers tar ting tid også her.

Bakgrunnen for prosjekt Saltvern Futurum
(Sakset fra Avisa Nordland-juni 2002)

Forslaget er en del av Skolebruksplanen 2002 som skisserer en ny pedagogisk plattform for Bodøskolen - «Bodøskolen i et nytt århundre». Sentralt står punktet om å se barne- og ungdomsskoler under ett, og å blande ulike aldersgrupper i skolen. Saltvern er plukket ut til å bane veien.

- Vi har flere grunner til det, sier plankonsulent Steinar Mariussen på oppvekst- og kulturavdelingen.
- Mens elevtallet stagnerer flere steder, vil det fortsette å øke på Saltvern. Derfor må vi gjøre noe der. Vi mener at ved å slå sammen skolene vil vi utnytte både bygg og personer bedre. I tillegg har Saltvern ungdomsskole mye forsøk og utviklingsarbeid på gang - blant annet har skolen fått god oppmerksomhet hos utdanningsminister Kristin Clemet. Og vi mener skolen egner seg til å lage et fullskalaforsøk for framtidsskolen, sier Mariussen.

- Hva vil det si i praksis?

- Vi er nylig begynt å snekre på planene, men jeg kan i alle fall si at det vil dreie seg om selvstyre, spesialundervisning og aktive og gode uteområder, i tillegg til forsøkene som skolen gjør i dag på arbeidstid, organisering, klassedeling osv. Vi har mange gode prosjekter i Bodø-skolen i dag, men de er spredd rundt omkring. Nå trenger vi et fullskalaforsøk.
.
- Flere andre skoler driver også forsøk, er du redd for misunnelse?

- Sånn vil det alltid være, men jeg tror at alle er positive til at vi skal videreføre disse forsøkene og samle flere på en skole. Dessuten er det viktig at vi får flere utstillingsvindu enn Mørkvedmarka og Grønnåsen. Ikke minst trenger vi et der ungdomstrinnet er med, sier Mariussen.

- Vil Saltvern Futurum bety penger?

- Ja, hvis politikerne er enige med oss i at dette er noe å gå videre på, legger vi opp til å ta fem millioner kroner fra det som er avsatt i økonomiplanen til skoleløsning Rønvik/Saltvern til dette.

Rektor Andreas Berg på Saltvern ungdomsskole har bare så vidt hørt om Saltvern Futurum.

- Det høres spennende ut, men vi er ikke informert om hva det betyr. Hvis meningen er å modernisere og ruste opp skoleanlegget, så er alle fall behovet stort. Vi er en av byens eldste skoler, sier Andreas Berg.

- Vi har ikke involvert de som jobber på skolene i dette foreløpig, først må vi se hva politikerne synes, sier Mariussen.

- Hva ønsker du å satse på hvis dere blir utvalgt til pionerskole, Andreas Berg?

- Vi ønsker å videreføre det vi gjør nå. I tillegg må vi gjøre noe på IKT-siden, vi så jo nettopp i avisen om det som skjer på den fronten på Østbyen skole, sier Berg.

Saltvernskolene har i dag rundt 650 elever. Disse skal altså gå på en 1-10-skole. Men sammenslåing av skoler vil det bli også andre steder i byen, mener Mariussen.

- Det vil ligge godt til rette for det på Rønvik/Kirkhaugen, Løpsmark, Alstad og forsåvidt Hunstad. Og også Mørkvedmarka kan bli en 1-10 skole. Men vi skal ile langsomt, dette skal ikke skje over natta, sier han..

Saltvern futurum - aktuelle linker:
De to siste årene har Saltvern ungdomsskole organisert skoledagen annerledes. (Avisa Nordland)
Saltvern blir fremtidsskole (Avisa Nordland)
Saltvern u-skole blir demonstrasjonsskole (Team-Bodø)
Saltvern ungdomsskole: Beskrivelse av forsøket (Arve Veiåker)
22 skolar valde ut som demonstrasjonsskolar (Utdanning- og forskningsdepartementet

Tilbake til: Saltvern skole - barnetrinnet Saltvern skole - ungdomstrinnet